Liednummer

 Titel

Bron muziek

   midi


nwc

pdf

Voor het afspelen van de midi-bestanden heeft u een midiplayer nodig en voor het afspelen van de nwc-bestanden heeft u noteworthy-viewer nodig. Deze zijn beide via deze site te downloaden.

 Aantal liederen
598

001

001 001

Gelukkig, wie niet volgt de slechte raad

BPW 159

002

002 002

Waarom smeden volken plannen

J.S. Bach

003

003 003

Heer talrijk is de overmacht

BaHy 169

004

004 004

Geef antwoord op mijn biddend vragen

HB Gez.007

005

005 005

Mijn Koning en mijn God almachtig

BPW 293

006

006 006

O Heer, straf mij niet langer

L&G Gez.236

007

007 007

Heer mijn God U bent mijn toevlucht

BaHy 002

008

008 008

Heer onze Heer, hoe heerlijk is op aarde

BPW 354i

009

009 009

Met heel mijn hart dank ik U Heer

JdH 347 

010

010 010

Waarom o Heer, blijft u van verre staan?

BPW 477ii

011

011 011

Mijn schuilplaats is de Here

BPW 512

012

012 012

Bevrijd ons, Heer, want niemand is gebleven

BaHy 025

013

013 013

Hoe lang laat U mij nog alleen?

BaHy 460 ed 1975 

014

014 014

De dwazen spreken in hun trots gemoed

JdH 368 

015

015 015

Wie mag in uw tempel blijven?

BPW 139

016

016 016

Bescherm mij, God, 'k ben veilig slechts bij u

Mazmur 119

017

017 017

Heer keur mijn bede niet onwaardig

LdK Gez.488a

018

018 018

U heb ik lief, o Here God

HTC 499

019

019 019

Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend

L&G Ps.019

020

020 020

Moge de Here u verhoren

HB Ps.072

021

021 021

O Heer, de koning is verblijd

JdH 355 

022

022 022

Waarom hebt U mij verlaten?

JdH 380 

023

023 023

De Heer is mijn herder

HB Gez.184

024

024 024

De aarde is, met al wat leeft

JdH 331 

025

025 025

'k Hef mijn ziel in vast vertrouwen

JdH 346 

026

026 026

God doe mij recht

BaHy 295

027

027 027

God is mijn licht, mijn heil

Niemeijer, A.

028

028 028

Heer mijn rots ik roep tot U

JdH 128 

029

029 029

Leden van het hemels hof

BPW 345ii

030

030 030

U zal ik loven, trouwe Heer

HB Ps.139

031

031 031

Bij U, o God, verschuil ik mij

JdH 343 

032

032 032

Welzalig hij wiens zonde is vergeven

Mazmur 032

033

033 033

Zingt vrolijk, looft de naam des Heren

JdH 350 

034

034 034

Ik wil de Here altijd danken

JdH 647

035

035 035

Verdedig mij, Heer, in de strijd

JdH 347

036

036 036

De zonde spreekt haar vleiend woord

JdH 379

037

037 037

Wees niet jaloers op wie met God niet leven

HTC 446

038

038 038

O Heer, wil mij toch sparen

BaHy 190

039 039 039

Ik dacht: ik zal mijn weg bewaren

GL 041

040

040 040

Gespannen zocht ik naar de Here

LdK Gez.488a

041 041 041

Zalig de mens, die denkt aan armen

HB Ps.072

042 042 042

Heer een hert in dorre streken

JdH 351 

043 043 043

Doe, Heer, mij recht, wil uitspraak geven

JdH 358

044 044 044

Wij hoorden, Heer, met eigen oren

HB Ps.105

045 045 045

Mijn hart is vol van woorden

Mazmur 032

046 046 046

Een toevlucht is de Heer

BaHy 108

047 047 047

Juicht, o volken, juicht

HB Ps.047

048 048 048

De Heer is groot, een lofzang waard

H&S1984dl41-2

049 049 049

Luister nu allen, volken zonder tal

BPW 624i

050

050 050

De God, die boven alle goden staat

BPW 159

051

051 051

Wees mij genadig, toon uw goedheid, Heer

JdH 368

052 052 052

Waarom o man zo sterk en machtig

GL 335

053

053 053

De dwaze mensen denken in hun hart

JdH 368 

054 054 054

Mijn God, bevrijd mij, hoor mij klagen

LdK Gez.026

055 055 055

Mijn God, wil naar mijn smeken horen

GL 363

056

056 056

Wees mij genadig, Heer, heb medelijden

GL 208

057

057 057

Heb medelijden en erbarming, Heer

Mazmur 119

058

058 058

Zeg, machtigen der wereld

S 033

059 059 059

O God, bevrijd mij van de macht

HTC 523

060 060 060

O God, hoe hebt u ons bedroefd

HB Ps.060 

061 061 061

Hoor toch, o God, mijn smeking aan

BaHy 049

062

062 062

Voorwaar ik keer mij stil tot God

JdH 331

063

063 063

U bent mijn God, U blijf ik zoeken

LdK Gez.488a

064

064 064

Mijn God, wil naar mijn klagen horen

BPW 293

065 065 065

De lofzang klinkt uit Sions zalen

HB Ps.072

066

066 066

Juich, aarde, juich laat blij weergalmen

JdH 337 

067

067 067

O God, bewijs ons uw genade

JdH 350 

068

068 068

De Heer staat op in majesteit

JdH 379

069

069 069

Red mij o God, het water stijgt te hoog

JdH 368 

070

070 070

Heer God kom spoedig mij bevrijden

LdK Gez.488a

071 071 071

U bent mijn schuilplaats

BPW 521

072 072 072

Geef aan de koning, Heer der heren

HB Ps.072

073

073 073

Ja, God is goed voor Isral

JdH 347 

074

074 074

Waarom o God, verstoot U voor altijd

JdH 368 

075 075 075

U alleen, U loven wij

JdH 362 

076 076 076

Heel Juda kent Gods naam en eer

HB Ps.139

077 077 077

Laat mijn klacht ten hemel stijgen!

JdH 370 

078

078 078

Hoor toch, mijn volk

HTC 446

079

079 079

O heilige God, er zijn vreemden gekomen!

L&G Gez.186

080 080 080

O herder, die uw volk wilt leiden

HB Ps.105

081 081 081

Jubelt voor de Heer

JdH 344 

082

082 082

Zie God staat op en spreekt de goden aan

BPW 159

083 083 083

O God, zwijg niet, blijf toch niet stil

BPW 488

084 084 084

Hoe lief'lijk is uw huis, o Heer!

JdH 357 

085 085 085

U was begaan, Heer, met uw volk

BPW 624i

086 086 086

Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden

JdH 370 

087 087 087

Op heil'ge bergen ligt een stad

H&S 1984dl41-2

088

088 088

Heer God, mijn redder

GL 208

089 089 089

k Zal eeuwig roemen, Heer

JdH 348 

090 090 090

O eeuwge Heer, U was met kracht 

BaHy 061

091

091 091

Zalig wie schuilt bij God, de allerhoogste

BPW 130ii

092 092 092

O God, Allerhoogste

BaHy 427

093 093 093

De Heer regeert met koninklijk gezag

BaHy 054

094

094 094

Heer die recht van wreken heeft

BPW 345i

095

095 095

Komt laat ons juichen voor de Heer

JdH 331

096 096 096

Zingt voor de Heer het nieuwe lied

BaHy 132

097 097 097

De Heer alleen regeert

JdH 363 

098

098 098

Zingt nu een nieuw lied voor de Here

JdH 337 

099 099 099

God is koning, hoog  verheven

BPW 559i

100 100 100

Juicht aarde! Juicht alom de Heer!

JdH 026 

101 101 101

Van goedertierenheid en recht wil ik nu zingen

BaHy 061

102

102

102

God luister naar mijn bidden

BPW 581

103 103 103

Loof loof de Heer, mijn ziel

JdH 345

104 104 104

Heer ik wil U danken

BaHy 427

105 105 105

Looft looft verheugd de Heer der heren

HB Ps.105

106

106 106

Prijst nu de Heer, want Hij is goed

JdH 331

107 107 107

Dankt nu de Heer krachtdadig

L&G Gez.168

108

108 108

Nu ben ik veilig, God, ik ben gerust

Mazmur 119

109 109 109

O God, ik loof U, zwijg niet langer

GL 041

110 110 110

Zo heeft de Here tot mijn Heer gesproken

BPW 354i

111

111 111

Looft halleluja, looft de Heer

JdH 331

112 112 112

Geluk zal ieder mens beleven

HB Ps.105

113 113 113

Geeft ere de Here, wilt Gods naam vereren

L&G Gez.110

114 114 114

Toen Is'rel uit Egypte kwam

JdH 357 

115 115 115

Niet ons, niet ons, maar aan uw naam de eer

BPW 624i

116

116 116

God heb ik lief, want die getrouwe Heer

JdH 368 

117

117 117

Looft alle volken, looft de Heer

BaHy 003

118

118 118

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen

JdH 337 

119

119 119

Gezegend zij die blijven op het pad

Mazmur 119

120

120 120

In nood roep ik de Heer om kracht

JdH 343 

121

121 121

Ik zie omhoog naar 't bergmassief

JdH 343 

122 122 122

Wat was ik blij toen men mij zei

H&S 1984dl41-2

123

123 123

Mijn pelgrimstocht voert tot uw troon

BaHy 414

124

124 124

Als God de Heer niet met ons was

BaHy 414

125 125 125

Wie op de Heer vertrouwt

BaHy 445

126 126 126

Jeruzalem, door God hersteld

BPW 030 

127

127 127

Wanneer de Heer het huis niet bouwt

BaHy 426

128 128 128

Wie nu de Heer wil vrezen

HB Gez.143

129

129 129

Hoe zij ook tegenwerkten

BPW 393

130

130 130

Uit diepten van ellende roep ik om hulp

BPW 223

131 131 131

O Heer, er is geen trots in mij

JdH 026 

132

132 132

Heer denk aan David, wat hij heeft gedaan

Niemeijer, A.

133 133 133

Hoe heerlijk en hoe goed is eendracht

GL 110

134

134 134

Komt allen, dienaars van de Heer

L&G Gez.216

135 135 135

Looft de Here, prijst zijn naam

BaHy 153

136 136 136

Looft de Heer, want Hij is goed

HB Ps.136

137 137 137

Aan Babels stromen zaten wij.

HTC 299

138 138 138

Ik zal met heel mijn hart uw eer

JdH 373 

139

139 139

Heer U doorgrondt mij van omhoog

HB Ps.139

140

140 140

Heer red mij van de boze mensen

LdK Gez.488a

141

141 141

Heer kom toch snel, ik roep tot U

BaHy 426

142 142 142

Tot God, de Here, roep ik luid

JdH 026 

143 143 143

Heer hoor naar mijn gebed en klacht

A&N 165

144

144 144

Gelukkig is het land, dat God, de Heer, regeert

S 002

145

145 145

Mijn God en Koning, allerhoogste Heer

BaHy 054

146 146 146

Halleluja, prijs de Here, loven wil ik levenslang!

Niemeijer, A.

147

147 147

Ja, het is goed de Heer te zingen,

JdH 337 

148 148 148

Zing heel de hemel, God, de Heer

BPW 030 

149 149 149

Zing God een nieuw lied

BPW 076

150 150 150

Looft God, looft zijn Naam alom!

JdH 376 

151 151 151

O kom, o kom, Immanuel!

L&G Gez.020a

152

152 152

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 

HB Gez.007 

153 153 153

Haast is de nacht voorbij, de morgen is niet ver

BaHy 017

154 154 154

Die waarlijk mens geworden zijt

GL 186

155 155 155

Hoe zal ik U ontvangen

JdH 393 

156 156 156

Straks komt de lang verwachte Zoon

BPW 143ii

157 157 157

Scheur nu de hemel open, daal op aarde neer!

HTC 557

158 158 158

De dag van vertroosting komt haastig nabij

JdH 719

159

159 159

Van harte zing ik God, de redder uit mijn lot

Eijer, Chr.

160

160 160

Heer hoe zal ik U ontmoeten?

BaHy 030

161 161 161

Daar is uit 's werelds duistre wolken

LdK Gez.026

162 162 162

Heft aan, heft aan een luide zang

HB Gez.029

163 163 163

Ik buig mij voor Uw kribbe neer

GL 186 

164

164 164

Nu kunt U mij, uw knecht

Eijer, Chr.

165 165 165

Ere zij God!

JdH 048

166

166 166

t Licht van de wereld is reddend verschenen

L&G Gez.027

167 167 167

Komt verwondert u hier mensen!

L&G Gez.038

168 168 168

Nimmer blonk een schoner licht

JdH 559 

169

169 169

Komt allen tezamen

BPW 169

170 170 170

O Kindeke klein, o Kindeke teer

JdH 600 

171

171 171

Heerlijk klonk het lied der eng'len

LdH 471

172 172 172

In Bethlehems stal lag Christus de Heer

HTC 024 

173 173 173

Laat heel de wereld nu verstaan

L&G Gez.221

174 174 174

Hoor de eng'len zingen d'eer

BPW 165

175

175 175

U kwam voor mij op aard', kind in een stal

LdH 473

176 176 176

Prijs de Heer die herders prijzen

LdK Gez.140

177 177 177

Eer zij God in onze dagen

BPW 155

178 178 178

Looft God, gij christ'nen maakt Hem groot

GL 177

179 179 179

t Gebeurde eens in Bethlehem

A&N 245

180 180 180

Stille nacht, heilge nacht!

Niemeijer, A.

181 181 181

Wij gaan met haast naar Bethlehem

GL 186

182

182 182

Komt ons in diepe nacht ter ore

JdH 337 

183 183 183

Nu zijt wellekome!

L&G Gez.039

184 184 184

God in ons midden

GL 327

185

185 185

Komt nu, gij herders, gij allen tezaam

Niemeijer, A.

186 186 186

Wij trekken in een lange stoet

BPW 163

187 187 187

Het kleine stadje Bethlehem

BaHy 075

188

188 188

Kind dat God aan ons gaf

Niemeijer, A.

189 189 189

Christus verscheen in 't duister van de wereld

Adam, Adolphe

190

190 190

Hoort naar dit woord: God is gevonden

S 023

191 191 191

Wie had er ooit een kind verwacht

HTC 145

192 192 192

Er is een kindeke geboren op aard'

L&G Gez.405

193 193 193

In de stad van koning David

HTC 067

194 194 194

Mijn verlosser hangt aan 't kruis

L&G Gez.234

195 195 195

Alle roem is uitgesloten

JdH 380 

196 196 196

Heer ik kom tot U ootmoedig

JdH 351

197

197 197

Aanschouw ik 't wonderbare kruis

BPW 233

198 198 198

Nu valt de nacht. Het is volbracht

LdK Gez.195

199 199 199

Hij kwam bij ons heel gewoon

Opw 268

200

200 200

Is dat, is dat mijn koning

BPW 223

201

201 201

t Is middernacht, en in de hof

BaHy 104

202

202 202

Jezus leven van mijn leven

L&G Gez.063 

203

203 203

Lam Gods, dat om de zonde

L&G Gez.236

204

204 204

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten

GL 208

205

205 205

Vol verlangen, in gebeden

HTC 465

206

206 206

Op die heuvel daarginds

BaHy 093

207

207 207

O heilig lam van God

JdH 801

208

208 208

O hoofd vol bloed en wonden

BPW 223

209

209 209

O lam, dat lijdt en duldt en draagt de straf

BPW 233

210

210 210

Heft op uw hoofden

JdH 608 

211 211 211

Glorie aan Jezus, opgestane Heer

BPW 260

212

212 212

Christus onze Heer verrees

HTC 155 

213 213 213

Wees gegroet, o eersteling der dagen

L&G Gez.013

214 214 214

Ik zeg het allen, dat Hij leeft

Niemeijer, A.

215 215 215

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

Mulder, W.

216

216 216

Christus is nu opgestaan. Halleluja!

BPW 246

217

217 217

Halleluja, halleluja! Zie op Jezus onze Heer

BPW 222ii

218 218 218

Halleluja, laat ons loven

JdH 380 

219

219 219

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft

JdH 113

220 220 220

In een donker graf gevangen

Niemeijer, A.

221 221 221

Vroeg op de zondag komt ze snel nader

Mulder-de Haan, I.

222 222 222

Jezus is ons licht en leven!

LdK Gez.222

223 223 223

Mijn meester is verrezen

BaHy 279

224 224 224

Zing met ons mee uit alle macht

BPW 313ii

225

225 225

Sta op in eenheid met de Heer

HTC 375

226 226 226

Geprezen wordt nu Christus' naam!

BPW 029i

227 227 227

Gouden harpen ruisen

BaHy 110

228

228 228

Op een lichte wolkenwagen

L&G Gez.416

229 229 229

O Christus, doe uw vuur ontbranden

HB Gez.280

230 230 230

Ja, de trooster is gekomen!

L&G Gez.089

231 231 231

Geest van God, vervul mijn hart

S 014

232 232 232

Bidt, broeders, om de Geest des Heren

BPW 319

233 233 233

Geest van hierboven, leer ons geloven

LdK Gez.477

234 234 234

Hoort het ruist in alle sferen

L&G Gez.078 

235

235 235

Het is niet waar, dat Gij ons hebt verlaten

BaHy 315

236

236 236

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt

S 002

237 237 237

Spreek mij van Jezus mijn Heiland

JdH 588

238

238 238

Waar God, de Heer zijn schreden zet

JdH 379

239

239 239

God heeft eens Zijn woord gesproken

L&G Gez.005 

240 240 240

Overal, in ieder oord

GL 084

241 241 241

God heeft het eerste woord

LdK Gez.001

242 242 242

Here Jezus om uw woord

GL 086

243

243 243

In den beginne was het Woord

L&G Gez.216

244

244 244

Wij geven het niet over voor geld of eer of goed

JdH 201

245

245 245

Vreugde vreugde louter vreugde

L&G Gez.005

246 246 246

Als eens in Eden werd het weer morgen

Mulder-de Haan, I.

247 247 247

De zon met haar stralen

L&G Gez.110

248 248 248

Zingt vrolijk voor de grote God

BaHy 003

249 249 249

Heer onze God hoe heerlijk is uw naam

Opw 070 

250 250 250

O God van hemel, zee en aard

BPW 387

251 251 251

Aan U behoort, o Heer der heren

S 001

252 252 252

Ik zie in zoveel dingen de vingers van Gods hand

HB Gez.143

253

253 253

Kijk naar de sterren en kijk naar de maan

Niemeijer, A.

254 254 254

O Schepper, op uw woord

L&G Gez.310

255 255 255

Bezingt de macht van Jezus' naam

Niemeijer, A.

256 256 256

Al verlaten mij mijn ouders

BPW 270

257

257 257

Al was 't dat ik de talen van mens en engels sprak

BPW 393

258

258 257

Al wie dorst heeft, kom tot Mij!

S 009

259 259 259

Als God al voor de zijnen kiest

BPW 453i

260 260 260

Hij leidt ons dwars door de woestijn

BaHy 058

261 261 261

Jezus die langs het water liep

S 028 

262

262 261

De grote dag breekt weldra aan

BaHy 335

263

263 263

Heb de Heer, uw God, nu lief

BPW 345ii

264

264 264

Luister naar de vreugdeklanken

BPW 222ii

265 265 265

Een goede herder is de Heer

BPW 395i

266 266 266

Heer der heren, uw rijk kome

Niemeijer, A.

267 267 267

Het dorre land zal juichen en bloeien als een roos

LdK Gez.409

268

268 268

Hoe kan ik ooit de minste zijn

BPW 328

269 269 269

Hoort Een woord van eeuwig leven

LdK Gez.300

270

270 270

Jezus is het levend manna

L&G Gez.097

271

271

271

Laat die gezindheid bij u zijn

BaHy 401 ed 1975

272

272 272

Laat ons niet langer vrezen voor oordeel, nood of pijn

BPW 393

273 273 273

O Heer, geef elke dag uw brood

L&G Gez.419

274

274 274

Looft de Heer, want Hij is goed

BPW 246

275 275 275

Tijd van vloek en tijd van zegen

JdH 370

276 276 276

Nader, mijn God, bij U

BaHy 322 

277 277 277

Vrede zij U

Opw 058

278 278 278

O volk, verdwaald verloren

JdH 547

279 279 279

Vergeef ons onze schuld, o Heer

HTC 144ii

280

280 280

Onze Vader in de hemel

BaHy 328

281

281 281

Op de tweesprong van het hart

BPW 345i

282

282

Uw naam, o Vader, wereldwijd verheven

HTC 300

283 283 283

Zie Gods liefde is onmeetbaar

BPW 285

284 284 284

Vader in de hemel, heilig is Uw naam

BaHy 035

285 285 285

Uw wil geschiede, Heer

HB Gez.135

286 286 286

Wees nu krachtig in de Heer

BaHy 357

287 287 287

Wie zijn het die daar komen

JdH 547

288 288 288

Aan mijn tafel is nog plaats voor een Gast

BaHy 153

289 289 289

Als de dag van Jezus Chrisus, onze Heer

BaHy 482

290 290 290

Boven ons bidden en denken zal 't lichten.

LdH 463

291 291 291

De Geest zegt: Hij komt spoedig 

BPW 352ii

292 292 292

Christus regeert straks wereldwijd

BPW 313ii

293 293 293

Als hier op aarde mijn werk is gedaan

JdH 319

294

294 294

Christus mijn Heiland verschijnt in Gods licht

JdH 568

295 295 295

Jeruzalem, o eeuwge gouden stad

BaHy 054

296 296 296

Eens breekt in mij het zilv'ren koord

JdH 802

297 297 297

Jezus kom! Jezus, kom!

L&G Gez.374

298 298 298

Hoor een heilig koor van stemmen

LdK Gez.109

299

299 299

Vol verwachting blijf ik uitzien

JdH 769

300 300 300

Ik kom met haast, roept Jezus' stem

GL 365

301 301 301

De Heer verschijnt te middernacht!

GL 029

302

302

Wij weten het uur niet, dat Jezus ziet keren

JdH 260

303

303

En zij komen van oost en zij komen van west

Niemeijer, A.

304

304

Eens zal de dag vol blijdschap zijn

JdH 664

305

305 305

Er is een overheerlijk land

JdH 114

306 306 306

Eens als de bazuinen klinken

LdK Gez.300

307 307 307

Jezus leeft in eeuwigheid

Opw 071

308 308 308

Ik zie een poort wijd open staan

JdH 140

309

309 309

k Ben reizend naar die stad

JdH 019

310 310 310

In een punt van de tijd zal Hij komen

BaHy 455

311

311

O denk aan het huis bij de Heer

BaHy 480 

312 312 312

Zullen wij ook eenmaal komen

JdH 082

313 313 313

Nu Christus regeert, is mijn ik van de troon

JdH 264

314

314

Wij hebben een heerlijke Koning

JdH 804 

315 315

Christus bouwt zijn rijk met vrede

L&G Gez.005

316

316

Wij zijn op reis naar de hemel

JdH 219

317 317 317

Abba Vader

Opw 136

318 318 318

Heer God, U loven wij

Opw 007

319 319 319

Bron van licht en leven

Opw 180 

320 320 320

Dankt, dankt nu allen God!

HB Gez.135

321

321 321

Geeft Jezus eer

JdH 238 

322

322 322

Dankt, dankt de Heer!

A. de Haan-Klein Haneveld

323 323 323

Dank U voor deze nieuwe morgen

JdH 885

324

324

De nacht verdween, t is helder dag!

JdH 041 

325 325 325

Geprezen zij de Heer

JdH 104

326

326 326

Gij dienaars van Hem

BaHy 020

327 327 327

God U bent groot in al wat u deed

JdH 197 

328 328 328

Geprezen is God op zijn heilige troon

BaHy 033 ed 1975

329 329 329

Gods eigen Zoon kwam tot ons op aard'

HTC 016

330

330

Getrouw is God

JdH 513 

331 331 331

Heer uw licht en liefde schijnen

Niemeijer, A.

332 332 332

Prijst Hem, prijst Hem

BaHy 137

333

333

Eer komt toe aan God de Vader

BaHy 018

334 334 334

Grote God, wij loven U

L&G Gez.011

335

335

Heilig, heilig, heilig

JdH 669

336 336 336

Heerlijk is uw naam

Opw 379

337 337 337

Jezus voor U is alle eer

JdH 562

338

338 338

Mijn God, ik zal u verhogen

Opw 207 

339

339 339

Majesteit

Opw 181

340 340 340

Kroon Hem met koningskroon

BPW 037

341 341 341

O Heer, mijn God

CGH 038

342

342

Heilige Vader, zo lief had U de wereld

Opw 147 1e bundel

343 343 343

Komt nu met zang van zoete tonen

JdH 449

344

344 344

Komt laat ons zingen al te zaam

JdH 584 

345 345 345

Koning Jezus, wij verhogen U

Opw 401

346

346

Looft de Here, prijst zijn daden

JdH 304

347 347 347

Machtig God, sterke rots

Opw 277 

348

348

Heer ik kom tot U

A&N 561

349

349

O liefde Gods, oneindig groot

JdH 571

350

350

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere

BaHy 006

351

351

Loof de Koning, heel mijn wezen

L&G Gez.316

352 352 352

Lof eer en macht en heerlijkheid

HTC 161

353 353 353

Jezus mijn Heiland, krachtig is uw liefde

BaHy 287

354

354 354

Mijn Jezus, ik hou van U

Opw 392

355 355 355

Prijst nu de Heer, de glorie van zijn macht

BPW 391 

356 356 356

Samen in de naam van Jezus

Opw 167

357 357 357

Verblijdt u in Jezus, uw Heer

LdH 366

358 358 358

Voor Uw liefde, Heer Jezus

Opw 060

359 359 359

Wie is als God, de hoogste Heer?

HB Gez.138

360

360

Wij knielen voor uw zetel neer

L&G Gez.076

361 361 361

Wij prijzen U God

BaHy 205

362

362

Wijsheid en goedheid 

BaHy 006

363

363

Zingt een nieuw lied, alle landen

S 046

364

364

Zingt een nieuw lied voor de koning 

BaHy 006

365 365 365

O had ik duizend tongen meer

JdH 578

366 366 366

Ik bid U aan, o God van mensen

GL 313

367 367 367

Ik wil zingen van mijn Heiland

Bahy 143 

368 368 368

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!

Niemeijer, A.

369

369 369

In de armen van mijn Heiland

JdH 723

370

370 370

Als Gij, o Heer, mijn leven beoordeelt

BPW 223

371 371 371

In diepe diepten van geluk

BPW 387

372

372 372

Gezegende Jezus, uw leven in 't hart

JdH 124 

373

373 373

Heel mijn leven geef 'k aan Jezus

LdH 294

374

374 374

Ga nu uw gang, Heer

JdH 799

375 375 375

O kom in mijn hart, Heer Jezus

LdH 261

376 376 376

Zoals ik ben 'k pleit anders niet

BPW 346iii

377 377 377

Daar is een Helper, groot van kracht

JdH 584 

378

378 378

Aanschouw de Schepper van 't heelal

A. de Haan-Klein-Haneveld

379

379 379

Bouw op God verwacht Zijn zegen

JdH 101

380 380 380

Beveel gerust Uw wegen

JdH 411 

381

381 381

De Heer is mijn licht

JdH 784 

382 382 382

Als Hij maar van mij is

HB Gez.223

383

383 383

Diep, diep, Heer, aan uw voeten

BPW 393

384 384 384

Een vaste burcht is onze God

HTC 523

385 385

385

Een wondere Heiland is Jezus, mijn Heer

LdH 188

386 386 386

Elk uur, elk ogenblik

JdH 080

387 387 387

Er zijn geheimen die je God kunt zeggen

BPW 509

388 388 388

Er komen stromen van zegen

BaHy 264

389

389 389

Ik geloof in God de Vader

JdH 626 

390 390 390

Genade Gods, verrassend goed

Niemeijer, A.

391 391 391

Groot is uw trouw o Heer

BaHy 216 ed 1975

392 392 392

Ga mij niet voorbij, o Heiland

BaHy 219

393 393 393

God is mijn licht, mijn zielsbehoud

L&G Gez.134

394 394 394

Heel de weg leidt mij mijn Heiland

BaHy 268

395 395 395

In tijden van nood

HTC 024 

396

396

Heeft Hij ons bidden opgevangen

JdH 337 

397 397

Ik heb de vaste grond gevonden 

GL 041

398 398

Ik weet niet waarom God gen

JdH 112

399

399

'k Heb Jezus lief! Hij is mijn God en Heer

L&G Gez.096 

400

400 400

Jezus liefde draagt mijn leven

JdH 809

401 401

Jezus U mijn kracht en leven

JdH 168

402 402 402

Maak mij uw dienaar, Heer;

L&G Gez.162

403 403

Kortstondig zijn wij als het koren

BPW 319

404 404 404

Laat de twijfel in mij zwijgen

L&G Gez.163

405

405

Mij is erbarming overkomen

JdH 159 

406

406

Liefde boven elke liefde

BaHy 002

407

407

Vertrouw op God, die aard' en hemel schiep

LdH 336

408

408

Leid goede herder, leid ons

Niemeijer, A.

409

409

Met een eeuw'ge liefdeband

JdH 534 

410 410 410

t Scheepje onder Jezus' hoede

JdH 213

411

411

O hoe diep is Jezus' liefde

HTC 465

412 412

Nader, mijn God, bij U

BaHy 322 

413

413

Mijn Jezus, als aan U ik denk

LdH 147

414 414 414

Wat een omkeer heeft God in mijn leven gebracht

JdH 671 

415 415 415

O wat een zekerheid werd mijn deel

JdH 197

416 416 416

Wie in nood gezeten

JdH 007

417 417 417

Op bergen en in dalen

HB Gez.143

418

418 418

U biedt, Heer Jezus, rust mij aan

Naz. 445

419

419 419

Ster die 'k mag aanschouwen

JdH 791

420

420 420

Zo lief had God de wereld

JdH 951

421 421 421

Wij hebben de verlossing

JdH 838

422 422 422

Van U zijn alle dingen

JdH 411 

423 423 423

Zijn liefde zocht mij teder

JdH 497

424 424 424

Vaste rots van mijn behoud

JdH 283

425 425 425

Waar God, de Heer het leven leidt

BPW 084 2e deel

426 426 426

U heb ik lief, mijn God en Vader

GL 335

427

427 427

Wilt u weten waarom Jezus meer dan...............

LdH 105

428 428 428

Wie zou ik zonder mijn Heer zijn geweest

BPW 330

429

429 429

U bent gedoopt in Christus naam

BaHy 280

430 430 430

O goede dag van Jezus' dood

LdH 183

431 431 431

Zo vrolijk als een vlinder

HB Gez.143

432 432 432

Eens op aarde sprak de Heiland

BaHy 268

433 433 433

In de pracht van taal en teken

BPW 270

434

434 434

Heiland, 'k heb uw stem vernomen

L&G Gez.436 

435 435 435

De Here zoekt heden die mens zonder toekomst

BaHy 427

436 436 436

O machtige Heer, die de wateren draagt

BPW 042

437 437 437

O zee van Gods liefde

JdH 202 

438

438 438

Wij staan, Heer, in gedachten

BPW 393

439

439 439

Wij bidden Onze Vader

BPW 352ii

440 440 440

Het heilig avondmaal, als Gods verlossingswoord

HTC 316i

441 441 441

Brood uit de hemel, voor allen gebroken

L&G Gez.285

442 442 442

Gedenken wij dankbaar de daden

CD 080

443 443 443

Gaf Jezus ook voor mij Zijn bloed

JdH 147

444 444 444

Houden wij in gedachtenis het Woord

HB Ps.139

445

445 445

U mag ik kennen, o Heer

Opw 183 

446 446 446

Wij willen, Heer, uw dood belijden.

GL 313 

447 447 447

O God, die droeg het voorgeslacht

BPW 389

448 448 448

Bijeen geroepen uit onze huizen

LdK Gez.477

449

449 449

De kerk van alle tijden

BPW 393

450 450 450

Bewaar de eenheid van Gods Geest

HTC 161

451

451

451

Denk aan 't geloof van 't voorgeslacht

BaHy 252

452

452 452

Geroepen door de Heer die leeft

Eijer, Chr. 

453

453 453

Gemeenschap en gemeente

BPW 331ii

454

454 454

Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt

BaHy 006

455

455

Aan wat op aarde leeft

S 002

456 456

Heer Jezus, sluitsteen der gemeente

S 001

457 457

God is tegenwoordig, God is in ons midden

CD 005

458

458

Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan

Opw 249

459

459

Door de nacht van strijd en zorgen

HTC 217ii

460 460

De dag door U aan ons gegeven

BPW 319

461

461

Gezegend is de band die ons aan God verbindt

GL 110

462

462

God maakt ons dienstbaar aan zijn werk

L&G Gez.216

463 463

Hier in uw huis zijn wij saamgekomen

Mulder-de Haan, I.

464

464

De koninkrijken dezer aard

BPW 389

465

465

Heer Jezus, U roept ons bijeen

BPW 335i

466

466

In Christus is geen oost en west

BPW 339i

467

467

Voor alle heilgen in de heerlijkheid

BPW 478 coupl.3

468 468

Wij zingen van genade

Vries, A. de

469 469

U is altijd mijn hart gewijd

L&G Gez.091

470

470

Weest paraat N-B-J-B-ers

L&G Gez.479

471

471

Heer ik geef m' aan u volkomen

LdH 249

472

472

In het centrum van mijn hart, Heer,

JdH 171

473

473

O Lam van God, voor mij op aard' gekomen

JdH 564

474

474

O Heer, die mij hebt vrijgekocht

JdH 187

475

475

Ik wandel in het licht met Jezus

Gloriekl. 063

476

476

Wij hebben een machtige Heiland

JdH 689 

477

477

Heiland, U bracht eens verlossing voor mij

JdH 709

478 478

Heer leer m' uw wil verstaan

LdH 222

479 479

Laten wij met Jezus wandlen

L&G Gez.089

480

480

Vader, leid mij dag aan dag

Niemeijer, A. 

481

481

Komt laat ons voortgaan, kind'ren

L&G Gez.168

482

482

Ik geloof en daarom zing ik

BaHy 002

483

483

'k Moet de Heiland met mij hebben

JdH 185

484

484

Leid mij Heer, o machtig Heiland

BPW 652

485

485

Laat m' in u blijven groeien bloeien

GL 363

486

486

Wie hier om Jezus' wille verlaten

LdH 295

487

487

Meester, men zoekt U wijd en zijd

L&G Gez.357

488

488

Buiten U, o Heer, kan mijn ziel niet leven

JdH 024

489

489

Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom

LdK Gez.051

490

490 490

U behoort geheel mijn leven

S 040

491

491

Door de wereld gaat een woord

S 009

492

492

Neem mijn leven, laat het Heer

LdK Gez.473

493

493

Wat de toekomst brenge moge

BaHy 002

494

494

Voorwaarts, christenstrijders

HTC 532

495

495

Wandel vertrouwend maar achter Hem aan

H.W.de Wolff

496

496

Dierbre Heiland, mijn verlosser

JdH 043

497

497

God ik wil op U vertrouwen

BaHy 002

498

498

Wie zich eens gaf aan Jezus

BPW 331i 

499

499

Strijd elke dag de goede strijd!

HTC 526i

500

500

Heer wij staan hier voor uw zaak

Niemeijer, A.

501

501

Neem de naam van Jezus mede

BaHy 305

502

502 502

Ik wil jou van harte dienen

Opw 378

503

503

Almachtig God, o heilig God

BaHy 293 ed 1975

504

504

Als een herder wil God omzien

Eijer, Chr. 

505

505

U geldt de zaak, uw roem en eer

JdH 211

506

506

Wij hebben een woord voor de wereld

L&G Gez.372

507

507

Christus zoekt naar al die mensen

Niemeijer, H. 

508

508

Is uw leven voor and'ren ten zegen

JdH 705

509

509

Grijp toch de kansen

JdH 166 

510

510

Heerlijk evangeliewoord

JdH 189 

511

511

Geen wereld vol van zonden

BaHy 141

512 512

Mij wil de Heiland gebruiken

JdH 704

513 513 513

Kind'ren Gods, de dag gaat lichten

BaHy 018 

514 514

Verlosser, redder, Heer, moog' onze tong U prijzen

L&G Gez.362

515

515

Heer der wereld, grote dingen

L&G Gez.381

516

516

Wij loven Jezus, die in ons bestaan leefde

BaHy 352

517

517

Als het leven pijn doet

BaHy 318

518

518

Nooit zag 'k een vriend

JdH 556

519

519

Droog met uw wind mijn tranen

BPW 581

520

520

Als ik maar weet, dat hier mijn weg

LdH 282

521

521

Lof lof aan God, de herder van ons, mensen

BaHy 469

522

522

Er is n weg die uit de diepte leidt

A&N 469

523

523

Laat ons nu vrolijk zingen!

S 033

524

524

Ga niet alleen door 't leven

JdH 053 

525

525

O Jezus Christus, licht ze bij die leven

Niemeijer, A.

526

526

O Heer, die onze Vader zijt

BaHy 335 

527

527

Geef de Heiland 't roer in handen

JdH 803 

528

528

Geef uw lot in handen van uw Vader

JdH 039 

529

529

Wij slaan de armen om elkaar

BaHy 426

530

530

Heer U bent mijn eeuwig erfdeel

JdH 125

531

531

Veilig in Jezus' armen

JdH 523 

532

532

Meer dan een moeder troost Hij mij

BaHy 301

533

533 533

Geprezen zij de Here

Opw 411

534

534

Wat een vriend is onze Jezus

BaHy 328

535

535

Weet wie je bent: jij bent uniek

BaHy 274

536

536 536

Als de zon gaat dalen en de schaduw groeit

Niemeijer, A. 

537

537

Verbazing grijpt ons allen aan

BaHy 280

538

538

Als een hert dat verlangt naar water

Opw 281

539

539

God is hier, Hij wil ons zeeg'nen

JdH 626 

540

540

Blijf mij nabij

BaHy 295 

541

541

Heer ik hoor van rijke zegen

JdH 132

542

542

Schenk mij vergeving Heer

BaHy 257

543

543 543

Doorgrond mijn hart

JdH 541

544

544 544

Vader, vol van vrees en schaamte

Opw 350

545

545

Heer help mij winnen

L&G Gez.174

546

546

Vader 'k wil U danken

JdH 266

547

547 547

Ga met mij mee, o Heer

BaHy 292

548

548

Geef vrede, Heer, geef vrede

Niemeijer, A.

549

549

Wij willen danken en bidden

Niemeijer, A.

550

550

Heer wees mijn gids

JdH 569

551

551

Heft uw harten tot God omhoog

BaHy 181

552

552

Leer mij uw weg, o Heer

Gloriekl. 041 

553

553

'k Wil U, o God, mijn dank betalen

HB Gez.280

554

554

Leid vriendlijk licht, mij als een trouwe knecht

BaHy 060 

555

555

Kyrie eleison

BPW 454

556

556

O uur van intensief gebed

LdH 243

557

557

Wij bidden voor de overheid, regering, parlement

BPW 230

558

558

Heer neem mijn hand, ik ben zo moe en kwetsbaar

Gloriekl  111

559

559

Vader, wil ons thans vereren met uw tegenwoordigheid

A. de Haan-Klein Haneveld

560

560

Houd U mijn handen beide met kracht omvat

HB Gez.232 

561

561

Christus is het leven, sterker dan de dood

BaHy 294

562

562

Is hier een hart door vrees benard

S 027

563

563

O wat zegt uw hart van Jezus

JdH 512 

564

564 564

Vriend'lijk, zachtmoedig roept Jezus de zijnen

BaHy 236

565

565

Ontwaak nu, wie slaapt, zo spreekt God

L&G Gez.306

566

566

Wilt u van zonden en schuld zijn verlost?

JdH 542

567

567

Ga niet naar huis zonder Jezus

Krommenhoek, D.

568

568

De trouwe Heiland is nabij

LdH 141

569

569

Wij willen graag vertellen

LdH 424

570

570

Ik heb een Heiland

JdH 575 

571

571

De stem van Jezus klonk zo schoon

L&G Gez.443

572

572

Kom tot Uw Heiland, wacht langer niet

JdH 210

573

573

Zie Ik, de Heer, sta aan de deur

JdH 141

574

574

Hebt u tijd en plaats voor Jezus

LdH 047

575

575

Er ruist langs de wolken

JdH 033 

576

576

Ga naar Jezus, Hij wil zorgen

JdH 625

577

577

De zegen van de Heer uw God

BPW 339i

578

578

God heeft Adam diep doen slapen

L&G Gez.316

579

579 579

Eens was in de hof van Eden

BPW 559i

580

580

Wij bidden om uw zegen, Heer

L&G Gez.076

581

581 581

God die in het begin uit aarde, naar Zijn beeld

S 002

582

582

Wij loven U, o God en Heer

BaHy 335

583

583

Ga verder nu, niet twee maar n 

L&G Gez.076 

584

584

Er is een verlosser

Niemeijer, A.

585

585

Wij zusters, hier samengekomen (NBVB-lied)

Niemeijer, A.

586

586

Gelijk een landman

JdH 337 

587

587

Geef ons, Heer, uw gunst tot geven

BPW 139

588

588

't Jaar heeft haast zijn loop volbracht

Niemeijer, A.

589

589 589

Wilhelmus van Nassouwe

JdH 672

590

590 590

De gena van Jezus Christus

BPW 285

591

591 591

Zegen ons Algoede

GL 150

592

592 592

Moge God u voorspoed geven

BaHy 540

593

593 593

Ach, blijf met Uw genade

HB Gez.162

594

594 594

Daal bij 't huiswaarts gaan uw zegen

LdH 232

595

595 595

Genade wensen wij en vrede van de Heer

JdH 019

596

596 596

Zie onze kind'ren tot U gaan

L&G Gez.076

597

597 597

Zie nu gelovig naar omhoog

L&G Gez.216

598

598 598

In de holte van Gods hand

LdK Gez.473